O DATEV Próbkowanie

Rozwiązanie wspiera biegłego rewidenta w procesie doboru próby w trakcie badania sprawozdania finansowego. "Badanie wyrywkowe (próbkowanie)" pozwala na określenie populacji, zaprojektowanie i wybór próby, a następnie przeprowadzenie testów kontroli i badań szczegółowych. Wspiera również ocenę  wyników badania.

Dane wykorzystywane w procesie próbkowania mogą zostać zaimportowane z pliku Excel lub modułu DATEV Analiza Dziennika. Moduł można również wykorzystać bez importu danych poprzez ręczne wprowadzanie wartości wskaźników. Moduł generuje raport potwierdzający metodę próbkowania, jej parametry oraz wybraną próbę. Może on być wydrukowany i/lub zarchiwizowany w formie pliku i dołączony do dokumentacji rewizyjnej.

Moduł DATEV Próbkowanie można zakupić jako element DATEV Audit zapewniając pełną integrację z dokumentacją rewizyjną badania lub jako samodzielną aplikację.

Korzyści

Profesjonalne podejście
do doboru próby

Oszczędność czasu

Próbkowanie według
zmiennych

Metody doboru próby

Moduł próbkowanie zawiera następujące metody doboru próby:

Test
zgodności

Próbkowanie według
atrybutów

Próbkowanie według
zmiennych

Próbkowanie według
jednostek pieniężnych

Stratyfikacja

Import i eksport:

integracja systemów niemieckich
  • Z modułu DATEV Analiza Dziennika
  • Generowanie raportów w różnych formatach (XLS, PDF)
  • Z arkusza Microsoft Excel
  • Zapisywanie raportów bezpośrednio w aktach klienta programu DATEV BSF
  • Symulacje obliczeń bez zaimportowanej bazy danych
 

Dodatkowe funkcje

Testowanie
hipotezy

msb

Dobór systematyczny elementów próby

Generator liczb losowych

Generator liczb seryjnych

Wsparcie procesu potwierdzenia sald

Schemat procesu próbkowania zgodnie z MSFR 530

Zaprojektowanie próbki

Ustalenie wielkości próby

Wybór pozycji do testowania

Zaprojektowanie próbki

Określenie rodzaju i przyczyn odchyleń

Ekstrapolacja zniekształceń na populację

Ocena wyników badania

Chcesz wiedzieć więcej?

opinie o DATEV.pl

Opinie o programach DATEV
oraz współpracy z nami

O programie DATEV
Analiza Dziennika

Eksport z Polski do Niemiec

O programie
 DATEV Audit

ZAPYTAJ O PROGRAM DATEV PRÓBKOWANIE