18 stycznia 2018
badanie jednostki

Zrozumienie jednostki i identyfikacja ryzyka

Wymagany zakres, w jakim biegły rewident powinien poznać jednostkę i jej środowisko, w tym jej kontrolę wewnętrzną ustala biegły rewident kierując się zawodowym osądem. Głównym zadaniem biegłego rewidenta jest ustalenie, czy poznanie jednostki i środowiska w jakim działa wystarcza do oszacowania ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego oraz zaprojektowania i przeprowadzenia dalszych procedur badania.

Rola zrozumienia jednostki w procesie badania

Prawidłowe, dokładne i szerokie poznanie jednostki ma istotny wpływ na całokształt badania i wszystkie działania na poszczególnych etapach badania:

 • oszacowanie ryzyka nieodłącznego, ryzyka kontroli, ryzyka działalności gospodarczej, ryzyka oszustw,
 • określenie poziomu istotności,
 • opracowanie strategii badania, planu badania i programów badania,
 • zaprojektowanie prawidłowej rekcji na badania (dalsze procedury badania),
 • ocena dowodów badania – czy wystarczające i odpowiednie,
 • ocena oszacowań księgowych,
 • ustalenie obszarów badania, które mogą wymagać szczególnej uwagi, zidentyfikowania podmiotów powiązanych i transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • ujawnienie sprzecznych informacji, niecodziennych okoliczności (oszustwa, nieprzestrzeganie przepisów prawnych i innych regulacji),
 • kierowanie odpowiednich zapytań i ocena ich racjonalności,
 • analiza odpowiedniości zasad (polityki) rachunkowości oraz ujawnień zawartych w sprawozdaniu finansowym

Biegły rewident powinien przeanalizować wpływ uzyskanych informacji na sprawozdanie finansowe rozpatrywane jako całość i określić, czy stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z jego stanem wiedzy o działalności gospodarczej jednostki, chcąc zapewnić sobie efektywne wykorzystanie wiadomości o działalności gospodarczej jednostki.

otoczenie jednostki

Jednostka i jej środowisko

Poznanie jednostki i jej środowiska, w jakim działa, w tym jej kontroli wewnętrznej, polega na poznaniu:

 • Branży, przepisów i regulacji oraz innych czynników zewnętrznych, w tym wymagających zastosowania założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej;
 • Rodzaju jednostki oraz sposobu doboru i stosowania zasad (polityki) rachunkowości;
 • Celów i strategii oraz związanego z tym ryzyka działalności gospodarczej, które może spowodować powstanie istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego;
 • Pomiaru i przeglądu finansowych wyników działalności jednostki;
 • Kontroli wewnętrznej.

Przykładowe kwestie do rozważenia w procesie poznania jednostki

Czynniki branżowe

 • Rynek i konkurencja obejmujące m. in. popyt (spadający lub rosnący), zdolność produkcyjną, konkurencję cenową;
 • Działalność cykliczna lub sezonowa;
 • Technologia produkcji wykorzystywana w działalności jednostki i jej ewentualne zmiany;
 • Podaż i koszty energii;
 • Wymogi i problemu środowiska ekonomicznego;
 • Ograniczenie lub rozwój działalności;
 • Kluczowe wskaźniki i branżowe dane statystyczne;

Otoczenie regulacyjne

 • Zasady rachunkowości i rozwiązania typowe dla branży;
 • Założenia regulacyjne dotyczące branży;
 • Przepisy prawa i inne regulacje w istotny sposób wpływające na działalność jednostki (wymogi regulacyjne i czynności bezpośredniego nadzoru);
 • Opodatkowanie podmiotów gospodarczych (polityka rządowa dotycząca podatków, pomocy finansowej państwa, ceł i ograniczeń handlowych);
 • Wymogi i problemy związane ze środowiskiem naturalnym;
 • Inne czynniki zewnętrzne (ogólny stan gospodarki, stopy procentowe, dostępność źródeł finansowania, inflacja).

Rodzaj jednostki

Kierownictwo i właściciele:

 • Struktura własnościowa jednostki (prywatna, publiczna, rządowa) i kapitałowa (ewentualne zmiany);
 • Struktura organizacyjna;
 • Cele kierownictwa, filozofia firmy, strategia;
 • Zarząd (skład, reputacja zawodowa, doświadczenie, zasady premiowania, wykorzystanie planów i budżetów, naciski na kierownictwo);
 • Kierownictwo operacyjne (doświadczenie, reputacja, rotacja, kluczowy personel finansowy.

Działalność gospodarcza jednostki:

 • Rodzaj działalności gospodarczej (produkcja, hurt, usługi bankowe, ubezpieczenia lub inne usługi finansowe, handel zagraniczny, usługi użyteczności publicznej, transport oraz produkty i usługi technologiczne, sprzedaż przez internet);
 • Lokalizacja działalności (zakłady, magazyny, biura);
 • Rozmieszczenie geograficzne i segmentacja branżowa;
 • Produkty lub usługi i rynki (główni odbiorcy i umowy, warunki płatności, marża zysku, udział w rynku, konkurenci, eksport, polityka cenowa, marka produktów, gwarancje, portfel zamówień, tendencje, strategia i cele marketingu, procesy produkcyjne);
 • Prowadzenie działalności (na przykład etapy i metody produkcji, segmenty działalności, dostawa produktów i usług, szczegóły o działalnościach zamierających i rozwijających się);
 • Sprzymierzenia, wspólne przedsięwzięcia i outsourcing;
 • Kluczowi dostawcy towarów i usług (na przykład umowy długoterminowe, stabilność dostaw, warunki płatności, import, metody dostaw takie, jak metoda „dokładnie na czas”);
 • Franchising, licencje, patenty;
 • Zatrudnienie (w podziale na poszczególne miejsca prowadzenia działalności, dostępność pracowników, poziom płac, umowy zbiorowe, emerytury i inne świadczenia po zakończeniu zatrudnienia, opcje na akcje lub umowy dotyczące premii motywujących, regulacje rządowe dotyczące stosunku pracy);
 • Systemy informatyczne – aktualne i plany ich zmiany;
 • Badania i rozwój oraz poniesione nakłady;
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Inwestycje i finansowanie:

 • Nabycie, połączenie i zbycie jednostek (planowane lub ostatnio przeprowadzone);
 • Inwestycje i zbycie papierów wartościowych i pożyczek;
 • Inwestycje kapitałowe, z uwzględnieniem inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (w tym technologie) oraz dokonane lub planowane zmiany;
 • Inwestycje w jednostki nie objęte konsolidacją, w tym w spółki, wspólne przedsięwzięcia i jednostki specjalnego przeznaczenia;
 • Struktura grupy kapitałowej – główne jednostki zależne i jednostki stowarzyszone, w tym konsolidowane i niekonsolidowane;
 • Struktura zadłużenia, z uwzględnieniem wszelkich postanowień umownych, ograniczeń, gwarancji i pozabilansowych umowy finansowe i umowy leasingowe;
 • Właściciele czerpiący korzyści z jednostki (miejscowi, zagraniczni, ich reputacja i doświadczenie);
 • Korzystanie z pochodnych instrumentów finansowych.

Sprawozdawczość finansowa:

 • Zasady rachunkowości i praktyki typowe dla branży (pożyczki i inwestycje w bankach, należności i zapasy w zakładach produkcyjnych lub prace badawcze i rozwojowe w przemyśle farmaceutycznym);
 • Zasady dotyczące ujmowania przychodów;
 • Stosowanie wartości godziwej;
 • Aktywa, zobowiązania i transakcje w walutach obcych;
 • Księgowania nietypowych lub skomplikowanych transakcji, w tym transakcji w obszarach kontrowersyjnych lub zagrożonych (na przykład księgowanie rekompensat w formie akcji własnych);

Dobór i sposób stosowania zasad (polityki) rachunkowości przez jednostkę

 • Stosowność zasad (polityki) rachunkowości jednostki i czy są odpowiednie do działalności jednostki, a także zmiany, przyczyny tych zmian i ich wpływ na sprawozdanie finansowe;
 • Metody stosowane przez jednostkę do rozliczania znaczących i nietypowych transakcji;
 • Skutki stosowania ważnych zasad (polityki) rachunkowości do kontrowersyjnych lub dopiero ujawniających się zagadnień, które nie zostały uregulowane z braku miarodajnych wytycznych lub uzgodnień;
 • Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym.

Cele i strategie i związane z tym ryzyko działalności gospodarczej

 • Rozwój branży (potencjalne ryzyko działalności gospodarczej może wiązać się z tym, że jednostka nie posiada pracowników lub doświadczenia, aby podążać za zmianami dokonującymi się w branży);
 • Nowe produkty i usługi (potencjalne ryzyko działalności gospodarczej może wiązać się z tym, że wzrosła odpowiedzialność za jakość produktu, stworzenie nieudanego produktu, nieodpowiedni rynek, utrata reputacji, brak doświadczenia);
 • Rozszerzenie działalności gospodarczej (potencjalne ryzyko działalności gospodarczej może wiązać się z tym, że popyt nie został poprawnie oszacowany);
 • Nowe wymogi w zakresie rachunkowości (potencjalne ryzyko działalności gospodarczej może wiązać się z ich niepełnym lub nieodpowiednim wdrożeniem lub wzrostem kosztów);
 • Wymogi regulacyjne i prawne (potencjalne ryzyko działalności gospodarczej może wiązać się z tym, że wzrósł zakres wymogów prawnych, koszty prawne);
 • Obecne i przyszłe wymogi finansowania (potencjalne ryzyko działalności gospodarczej może wiązać się z tym, że może nastąpi
 • utrata źródła finansowania spowodowana niezdolnością jednostki do spełnienia wymogów);
 • Stosowanie technologii informatycznych (potencjalne ryzyko działalności gospodarczej może wiązać się z tym, że systemy i procesy nie są kompatybilne);
 • Skutki wdrażania strategii, mogą doprowadzić do powstania nowych wymogów w zakresie rachunkowości (potencjalne ryzyko działalności gospodarczej może wiązać się z tym, że wdrożenie będzie niekompletne lub niewłaściwe);
 • Niewłaściwe, nierealistyczne lub zbyt agresywne cele i strategie.

Przegląd i pomiar finansowych wyników działalności

 • Kluczowe wskaźniki działalności gospodarczej (finansowe i niefinansowe), współczynniki, trendy i statystyka działalności operacyjnej;
 • Analizy wyników działalności gospodarczej w kolejnych okresach, tendencje;
 • Stosowanie prognoz, budżetów i analiz odchyleń, finansowe wyniki działalności ustalane okresowo (wzrost przychodów, zyskowność, dźwignia finansowa);
 • Raporty analityków i raporty ratingowe dotyczące kredytów;
 • Analizy dotyczące konkurencji;
 • Pomiar wyników pracowników oraz motywacyjne zasady wynagradzania.

Biegły rewident powinien corocznie uaktualniać znajomość jednostki, poddać ponownej ocenie wcześniej zebrane informacje, przeprowadzić rozpoznanie istotnych zmian, jakie nastąpiły, a szczegóły tych zmian udokumentować.

zrozumienie jednostki

Źródła i sposoby pozyskiwania informacji

Informacje o jednostce i jej otoczeniu mogą być pozyskane z różnych źródeł zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W większości przypadków biegły rewident zaczyna od informacji z wewnętrznych źródeł, powinien jednak sprawdzić ich spójność z informacjami uzyskanymi ze źródeł zewnętrznych, takich jak organizacje gospodarcze, czy też dane o ogólnych warunkach gospodarczych, które można często uzyskać w Internecie. Poniżej przedstawiono niektóre dostępne źródła informacji.

 

  Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne
Informacje finansowe
 • Sprawozdania finansowe
 • Budżety
 • Raporty
 • Wskaźniki wyników działalności
 • Zeznania podatkowe
 • Stosowane zasady (polityka) rachunkowości
 • Osądy i oszacowania
 • Informacje w Internecie
 • Informacje branżowe
 • Otoczenie konkurencyjne
 • Agencje ratingowe
 • Wierzyciele
 • Agencje rządowe
 • Media i inne źródła zewnętrzne
Informacje niefinansowe
 • Wizja, wartości, cele i strategie
 • Struktura organizacyjna
 • Opisy stanowisk
 • Protokoły
 • Zasoby ludzkie
 • Kompetencje
 • Wskaźniki wyników działalności
 • Podręczniki zasad i procedur
 • Informacje w Internecie
 • Dane organizacji gospodarczych
 • Prognozy branżowe
 • Agencje rządowe
 • Artykuły w mediach

 

badanie sprawozdania jednostki

Procedury badania wykorzystywane przy zrozumieniu jednostki

Procedury stosowane przy poznaniu i zrozumieniu jednostki są jednocześnie procedurami oszacowania ryzyka. Powinny dostarczyć dowodów badania do potwierdzenia oszacowania ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego i stwierdzeń. Później w trakcie reakcji na ryzyko zostaną one uzupełnione o testy kontroli i testy wiarygodności.

Biegły rewident powinien przeprowadzić następujące procedury szacowania ryzyka w celu zrozumienia jednostki i środowiska, w jakim działa, w tym także kontroli wewnętrznej:

 • zapytania adresowane do kierownictwa i innych osób w jednostce, które mogą według osądu biegłego rewidenta posiadać informacje, pomocne w rozpoznaniu ryzyka istotnego zniekształcenia powstałego w wyniku oszustwa lub błędu.;
 • procedury analityczne;
 • obserwacje i inspekcje.

dokumentacja z badania

Dokumentacja zrozumienia jednostki i kontroli wewnętrznej

Dokumentacja rewizyjna dotycząca zrozumienia jednostki i jej kontroli wewnętrznej zależy od rodzaju, wielkości i złożoności jednostki, dostępności informacji oraz metodologii i stosowanej technologii badania. Powinna zawierać kluczowe elementy wiedzy o jednostce, na których biegły rewident oparł oszacowanie ryzyka istotnych zniekształceń. Może także odzwierciedlać doświadczenie i umiejętności członków zespołu realizującego zlecenie i weryfikacji ich pracy.

Dokumentacja rewizyjna z badania powinna zawierać:

 • Dyskusję przeprowadzoną w gronie zespołu wykonującego zlecenie, poświęconą podatności sprawozdania finansowego na istotne zniekształcenia będące skutkiem oszustw lub błędów oraz znaczące decyzje, jakie zostały podjęte podczas dyskusji;
 • Kluczowe elementy, składające się na poznanie każdego aspektu działania jednostki i jej środowiska (opisane w MSRF 315, par. 11);
 • Opis każdego elementu kontroli wewnętrznej (MSRF 315, par. 14-24);
 • Źródła informacji będących podstawą poznania jednostki oraz procedury oszacowania ryzyka,
 • Zidentyfikowane i oszacowane ryzyko wystąpienia istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego jako całości i zawartych w nim stwierdzeń (zgodnie z wymogami MSRF 315, par. 25);
 • Rozpoznane ryzyko oraz ocena odnośnych kontroli (stosownie do wymogów MSRF 315, par. 27 – 30).

Od kierownictwa trzeba uzyskać pisemne oświadczenia dotyczące kontroli wewnętrznej, akceptujące odpowiedzialność za projekt i wdrożenie kontroli wewnętrznej.

Dokumentacja rewizyjna powinna utrwalać tok rozumowania biegłego rewidenta we wszystkich znaczących sprawach, które wymagają osądu wraz z jego wnioskami.

 

Autor

Ewa Sobińska

Audytor

Właściciel firmy AKONTO