16 sierpnia 2017
badanie_sparwozdania_po_raz_pierwszy

Badanie po raz pierwszy sprawozdania finansowego jednostki

Badając sprawozdanie finansowe należy pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania poprzez zastosowanie odpowiednich procedur szczególnych problemów dotyczących między innymi badania po raz pierwszy sprawozdania finansowego jednostki.

Sprawozdanie wolne od błędów i istotnych zniekształceń

Zgodnie z KSRF nr 1, pkt. 41 biegły rewident badając sprawozdanie finansowe po raz pierwszy, powinien upewnić się, że nie zawiera on błędów i istotnych zniekształceń, które mogłyby znacząco wpłynąć na dane za badany rok obrotowy.

Bez względu na to, czy sprawozdanie finansowe jednostki za rok poprzedzający badany było badane przez innego biegłego rewidenta, czy nie – jest on zobowiązany do sprawdzenia i zebrania odpowiednich i wystarczających dowodów badania.

Dowody badania

Dowody badania powinny powinny w szczególności poddać weryfikacji następujące elementy:

  • dane bilansu zamknięcia zostały prawidłowo przeniesione do ksiąg rachunkowych bieżącego okresu
    i wykazane w badanym sprawozdaniu finansowym lub w razie konieczności czy zostały prawidłowo przekształcone,
  • zasady (polityka) rachunkowości stosowane są w obu latach w sposób ciągły, a jeżeli wystąpiły zmiany, to zostały podane przyczyny i skutki tych zmian oraz czy zostały one prawidłowo ujawnione w badanym sprawozdaniu finansowym.

Charakter i zakres procedur badania

Charakter i zakres procedur badania niezbędnych do uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania bilansu otwarcia zależy od tego czy sprawozdanie finansowe za poprzedni okres było badane i czy wydana opinia została zmodyfikowana.

W przypadku gdy sprawozdanie finansowe było badane, to aktualny biegły rewident w razie wątpliwości może uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody badania dotyczące bilansu otwarcia poprzez zwrócenie się do poprzedniego podmiotu uprawnionego i biegłego rewidenta w celu uzyskania wyjaśnień (art. 67 ust. 4 ustawy o rachunkowości[1]). Należy pamiętać o zachowaniu określonych wymogów etycznych i zawodowych[2].

W przypadku gdy sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy nie było badane lub wyjaśnienia i informacje uzyskane od poprzedniego podmiotu uprawnionego są niewystarczające i istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego ryzyka, należy zbadać te pozycje bilansu otwarcia, z którymi wiąże się znaczące ryzyko błędnego ich wykazania.

MARF nr 1 podaje przykładowe procedury pozwalające na zebranie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących aktywów obrotowych, zobowiązań krótkoterminowych, aktywów trwałych i zobowiązań długoterminowych.[3]

Wnioski

badanie po raz pierwszy sprawozdaniaWnioski z badania bilansu otwarcia należy ująć w raporcie, a jeżeli są istotne to także w opinii. W wyniku braku możliwości uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących bilansu otwarcia może skutkować modyfikacja opinii w formie zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odstąpienia od wyrażenia opinii.

 

 [1]Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

[2]Por. MSRF 510, par. A4 i A5.

[3]Patrz MSRF 510, par. A6 i A7.