2 czerwca 2017
zakończenie badania

Zakończenie badania sprawozdania finansowego

Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych procedur badania należy ocenić wyniki. Biegły rewident projektuje i przeprowadza na zakończenie badania procedury analityczne, które mają mu pomóc w sformułowaniu ogólnego wniosku czy sprawozdanie finansowe jest spójne z jego wiedzą o jednostce.

Celem końcowych procedur analitycznych jest identyfikacja nierozpoznanego wcześniej ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń, zapewnienia potwierdzenia wniosków sformułowanych w trakcie badania dotyczących poszczególnych składników sprawozdania finansowego, a także pomoc w sformułowaniu wniosków będących podstawą wyrażonej opinii. Mogą one być podobne do procedur analitycznych zastosowanych przy oszacowaniu ryzyka.

Ocena uzyskanych dowodów badania

KSRF nr 1 nie odnosi się bezpośrednio do prac związanych z zakończeniem badania, dlatego należy oprzeć się na MSRF. Przy 2 Por. MRF 520 par. 6 i Par. A17-A19. ocenie dowodów badania należy sprawdzić, czy poziomy istotności ustalone dla badania są odpowiednie i nie powinny być zmienione ze względu na rozpoznane zniekształcenia. Bardzo ważne jest też sprawdzenie, czy oszacowane ryzyko na poziomie stwierdzeń nie powinno być zmodyfikowane, a jeżeli tak, to czy należy przeprowadzić dodatkowe procedury badania.

Ocena wpływu skorygowanych i nie skorygowanych zniekształceń na badanie pomoże we wskazaniu ewentualnego wpływu na niezidentyfikowane ryzyko znaczących słabości w kontroli wewnętrznej. Pozwoli to na ocenę zaplanowanej strategii i planu badania i ich ewentualnej aktualizacji, co może pociągnąć za sobą wykonanie dodatkowych procedur badania.

Podczas oceny uzyskanych dowodów badania biegły rewident musi ustalić, czy są one wystarczające i odpowiednie, co pozwoli na ograniczenie do możliwego do zaakceptowania niskiego poziomu ryzyka istotnych zniekształceń.

Ocena i pogrupowanie rozpoznanych zniekształceń

Wszystkie rozpoznane w trakcie badania zniekształcenia powinny zostać ocenione i pogrupowane w zależności od ich znaczenia. Są to nieprawidłowości rzeczywiste, związane z osądem i ekstrapolowane. Nie bierzemy tu pod uwagę zniekształceń oczywiście nieznaczących zarówno pojedynczo jak i łącznie, gdyż nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. W dokumentacji roboczej można zebrać je w formie tabeli i rozważyć ich wpływ na poszczególne salda, całkowite aktywa obrotowe i zobowiązania, całkowite przychody i wydatki a także na zysk netto. Następnie biegły rewident powinien
omówić z kierownictwem rozpoznane zniekształcenia i przygotować listę korekt do ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

Możliwe jest także ujęcie w korektach uznanych za istotne zniekształceń, nawet jeżeli są one niższe od istotności. Przykładem takich zniekształceń mogących mieć wpływ na sprawozdanie finansowe są między innymi: niezgodność z wymogami regulacyjnymi lub umownymi, niewłaściwe zastosowanie zasad (polityki)
rachunkowości ukrycie zmian zysków lub trendów, informacje o segmentach.

Pisemne oświadczenia kierownictwa

Kierownictwo jednostki jest zobowiązane (z reguły wynika to z zawartej umowy) do złożenia pisemnego oświadczenia, że jest świadome swojej odpowiedzialności za przygotowane sprawozdanie finansowe i kompletności przekazanych biegłemu rewidentowi informacji. Powinno ono zawierać potwierdzenie odpowiedzialności kierownictwa jednostki za model i wdrożenie 4 Por. MSRF 450, par. A16. Opracowano na podstawie MSRF 580. kontroli wewnętrznej jak również, że skutki nie skorygowanych zniekształceń rozpoznanych przez biegłego rewidenta w trakcie badania łącznie jak i każde z osobna są nie istotne dla sprawozdania finansowego. Jeżeli kierownictwo jednostki odmawia podpisania oświadczenia stanowi to ograniczenie zakresu badania co skutkuje wydaniem opinii z zastrzeżeniem lub odstąpieniem od wyrażenia opinii. Oświadczenia kierownictwa nie stanowią substytutu przeprowadzenia innych procedur badania i nie są jedynym dowodem dotyczącym znaczących zagadnień badania. Nie mają wpływu na rodzaj i zakres innych dowodów badania. Data oświadczenia kierownictwa powinna być możliwie najbliższa dacie wydania opinii i raportu ale nie może być późniejsza.