7 października 2022

Szkolenie: Komunikacja między polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu – różnice i podobieństwa w systemach rachunkowości

Pracownicy współpracujących ze sobą działów księgowości i controllingu w Polsce i w Niemczech wciąż napotykają na problemy w komunikacji. Wynikają one po pierwsze z nieporozumień na tle językowym, gdyż osoby pracujące w tych działach po stronie niemieckiej, rzadko posługują się językiem polskim. Z kolei Polakom nawet przy dobrej znajomości języka niemieckiego brakuje niekiedy znajomości właściwych pojęć z zakresu rachunkowości i podatków.

Drugim źródłem nieporozumień  są różnice merytoryczne w aparacie pojęciowym (przykładowo, podział umów leasingu na leasing finansowy i operacyjny został inaczej ukształtowany przez ustawodawcę niemieckiego, a inaczej przez polskiego, a także odmiennie w prawie podatkowym aniżeli w przepisach dotyczących rachunkowości). Może to powodować taką sytuację, w której ujęcie danego zdarzenia w określonej pozycji bilansowej i związane z tym zapisy w księgach będą prawidłowe z punktu widzenia przepisów jednego kraju, ale już niekoniecznie w drugim.

Pragnąc pomóc Państwu w zniwelowaniu tych problemów,  DATEV eG Oddział w Polsce we współpracy Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK) organizuje szkolenie z różnic i podobieństw między polskim i niemieckim systemem rachunkowości. Szczegóły szkolenia znajdują się poniżej:

 

TEMAT SZKOLENIA

Komunikacja między polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu. Różnice i podobieństwa w systemach rachunkowości.

 

DLA KOGO

Przedsiębiorstwa posiadające spółki zależne lub oddziały w Niemczech.

 

PRELEGENT

Marcin Grześkowiak

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Polskie i niemieckie zasady rachunkowości – porównanie ze szczególnym wskazaniem na różnice.

2. Części składowe niemieckiego sprawozdania finansowego jednostki.

3. Struktura i poszczególne pozycje niemieckiego bilansu, rachunek zysków i strat, porównanie z polskimi odpowiednikami – kwestie językowe oraz merytoryczne:

 • majątek trwały (wartości niematerialne, majątek rzeczowy, majątek finansowy) – zasady wyceny składników majątkowych; metody amortyzacji; aktualizacja wartości;
 • majątek obrotowy (zapasy, należności, papiery wartościowe) – zasady wyceny składników majątkowych; aktualizacja wartości;
 • rozliczenia międzyokresowe – zasady tworzenia; rozgraniczenie między rozliczeniami między-okresowymi a rezerwami/zobowiązaniami;
 • kapitały własne – ustrukturyzowanie pozycji kapitału własnego w bilansach obu krajów; nieekwiwalentność pojęć Kapitalrücklage i Gewinnrücklage w stosunku do pojęć kapitał rezerwowy i zapasowy;
 • rezerwy i zobowiązania – odmienna typologia rezerw w obu krajach; kazus rezerw na grożące straty z transakcji;
 • struktura przychodów i kosztów – moment wykazywania przychodu i kosztu; wykazywanie zysków z kontraktów długoterminowych;  ujmowanie umów leasingowych.

4. Plany kont:

 • porównanie niemieckiego planu kont SKR 04 z planami kont popularnymi w Polsce;
 • przyporządkowanie poszczególnych kont polskich do ich niemieckich ekwiwalentów.

TERMIN I MIEJSCE

 • Termin: 28.11.2022
 • Godziny: 10:00-17:00 
 • Język spotkania: polski
 • Miejsce: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
 • Kontakt: +48 22 53 10 500, info@ahk.pl

 

ZGŁOSZENIA

Kliknij tutaj