REGULAMIN STRONY

   1. Definicje
 1. Właścicielem strony www.datev.pl [strona internetowa] jest DATEV.pl Spółka ograniczoną odpowiedzialnością [Właściciel] z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 181B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000187436, posiadająca NIP : 5272424024.
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 3. Oferta – oferta zamieszczona przez Właściciela na stronie.
 4. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).


  2. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.datev.pl jest Właściciel.
 2. Przeznaczenie strony: prezentacja oferty produktowej, informowanie o nowościach, zamieszczanie artykułów eksperckich.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.


  3. Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla Użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli Użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się Użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie Właściciela.


  4. Obszar obowiązywania oferty

 1. Oferta internetowa Właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.
 2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla Użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

  5. Prawa autorskie
 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Właściciela.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.   

  6. Wskazówki techniczne

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

  7. Ochrona prywatności

  1. Właściciel, dla celów Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO (dalej: Administrator) i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@datev.pl
  2. Dane osobowe Użytkowników, takie jak imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe, w tym adres domowy, numer telefonu i adres e-mail, jak również dane firmy oraz nazwa użytkownika i hasło są przetwarzane przez Właściciela w następujących celach:
   • prowadzenia i zarządzania stroną Administratora, prezentowania jej treści, publikowania reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych, komunikacji i kontaktów z klientami, a także potencjalnymi pracownikami i współpracownikami poprzez stronę;
   • prezentowania strony i innych usług, dostarczania materiałów promocyjnych, komunikacji związanej z usługami Administratora;
   • prezentowania w jakikolwiek sposób (włączając e-mail, telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, pocztę i kontakt osobisty) wiadomości i innych informacji, które mogą zainteresować Użytkownika, w tym dystrybucji newslettera i przedstawienia oferty i innych materiałów promocyjnych (marketing usług i produktów);
   • promocyjnych i informacyjnych;
   • zarządzania systemami komunikacji, działania w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT;
   • sprzedaż oraz zarządzanie sprzedażą;
   • angażowania Użytkownika w celu pozyskania informacji na temat opinii Użytkownika o usługach i produktach Administratora.
   • Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkownika w przypadku ich podania przez Użytkownika (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz lub w jakikolwiek inny sposób) oraz może pozyskać lub poprosić o Dane Osobowe Użytkownika, podczas korzystania przez Użytkownika ze strony lub korzystaniu z jakiejkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na stronie lub poprzez stronę. Dane osobowe Użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów Właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania Użytkownika, realizacji zamówień Użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.
  3. Szczegółowe Dane Osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy Użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.
  4. Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika, w celach wskazanych w niniejszej Polityce, możemy powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:
   • Administrator otrzymał uprzednią zgodę Użytkownika na Przetwarzanie (ta podstawa prawna odnosi się tylko do Przetwarzania danych, które Użytkownik może podać dobrowolnie – nie jest to podstawa prawna Przetwarzania danych, których podanie jest konieczne i obowiązkowe);
   • Przetwarzanie jest konieczne w związku z jakąkolwiek umową, którą Użytkownik z nami zawarł lub zamierza zawrzeć;
   • Administrator ma uzasadnioną potrzebę Przetwarzania w celu zarządzania, prowadzenia i promowania naszej działalności i nie powoduje ona uszczerbku dla Państwa interesów ani fundamentalnych praw i wolności.
  5. Zgodnie z przepisami RODO, względem Danych Osobowych Użytkownika, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   • prawo dostępu do danych osobowych;
   • prawo do sprostowania danych osobowych;
   • prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych;
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
  6. Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym przechowujemy Dane Osobowe Użytkownika są następujące: przechowamy kopie Danych Osobowych Użytkownika w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszym Regulaminie, chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania danych. Możemy, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkownika przez każdy okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony przysługujących nam lub Użytkownikowi praw.
  9. Administrator może udostępnić Dane Osobowe Użytkownika spółce- matce DATEV eG (Paumgartherstrasse 6-14; 90329 Nurnberg) oraz pracownikom i współpracownikom Administratora, dla uzasadnionych potrzeb działalności Administratora. Z zastrzeżeniem zdania pierwszego, udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych Użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę Użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto Właściciel może przekazać anonimowe dane dotyczące Użytkownika w celu badań marketingowych.
  10. Na żądanie właściwego urzędu Właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
  11. Bazy danych Właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy Właściciela w celach wymienionych powyżej. Pracownicy Właściciela są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
  12. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony Użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.
  13. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego Użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkowników. Ustawione cookies Użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Regulamin dotyczący przechowywania plików cookies dostępny jest pod adresem: http://datev.pl/regulamin-cookies/
  14. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania Newslettera. W takim przypadku Właściciel będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail Użytkownika. Adres e-mail Użytkownika wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów, informujących o aktualnej ofercie. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z listy na stronie www.datev.pl. W takim przypadku dane Użytkownika zostaną  skasowane.

8. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres info@datev.pl.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.