24 kwietnia 2018
reakcja na ryzyko

Reakcja na ryzyko w badaniu sprawozdań finansowych

Międzynarodowe Standardy Badania kładą szczególny nacisk na wstępny etap procesu audytu, który ma doprowadzić do sporządzenia jego planu. W zasadzie wszystkie wstępne czynności dokumentowane przez biegłego rewidenta związane są z identyfikacją czynników ryzyka mogącego spowodować istotne zniekształcenia w sprawozdaniu finansowym.

Na wstępnym etapie badania:

  • Dokonuje się rozpoznania badanej jednostki oraz jej otoczenia i identyfikacja ryzyka związanego z tymi zagadnieniami.
  • Przeprowadzany jest wstępny przegląd analityczny, podczas którego rozpoznaje się ryzyko związane ze stwierdzeniami w badanych pozycjach.
  • W sformalizowany sposób dokumentuje się proces oceny ryzyka nieodłącznego oraz kontroli. Zidentyfikowane na tym etapie ryzyko może przekładać się na potrzebę badania procesów biznesowych w ramach testowania istnienia, funkcjonowania oraz skuteczności kontroli wewnętrznej.

Wymienione wyżej procedury powinny zostać w odpowiedni sposób udokumentowane i prowadzą do sporządzenia PLANU BADANIA. W planie badania biegły rewident pokazuje w jaki sposób reaguje na zidentyfikowane ryzyka. Zaplanowanie takiej reakcji wymaga powiązania ze sobą wszystkich elementów ryzyka wspomnianych powyżej. Bez odpowiedniego narzędzia informatycznego jest to bardzo trudne.

DATEV Audit: Dokument przewodni – macierz ryzyka

DATEV Audit: Dokument przewodni – macierz ryzyka

Planowanie reakcji na ryzyko z DATEV Audit

DATEV Audit wspomaga biegłego rewidenta w procesie planowania reakcji na ryzyko. Co więcej, plan badania jak i późniejsze badanie zasadnicze sporządzane są w odniesieniu do tego, co zostało zaplanowane na wstępnym etapie.

Planem takim jest zaprojektowanie procedur stosownych do poziomu ryzyka – im ryzyko jest wyższe, tym dokładniejsze musi być badanie danej pozycji. To jak dokładne będzie to badanie (między innymi jak duża będzie próba) powinno znaleźć się w dokumentacji jeszcze na wstępnym etapie – przed sporządzeniem planu badania.

W systemie DATEV Audit użytkownik ma możliwość sporządzenia takiego planu na etapie tworzenia ogólnej strategii badania. Planowanie oparte jest o poziom istotności cząstkowej, która tradycyjnie wyliczana jest z wzorów pierwiastkowych:

wzór pierwiastkowy

To właśnie od poziomu istotności zależeć będzie wielkość próby, a co za tym idzie poziom dokładności badania danej pozycji. W przypadku niskiego poziomu ryzyka istotnego zniekształcenia i zarazem wysokiego dopuszczalnego poziomu ryzyka przeoczenia poziom istotności może zostać podwyższony. W przypadku rosnącego poziomu ryzyka istotnego zniekształcenia poziom istotności powinien spadać powodując zwiększenie próby.

Tworząc strategię badania w systemie DATEV Audit użytkownik ma możliwość określenia współczynników, które automatycznie podwyższą bądź obniżą poziom istotności w zależności od ryzyka.

DATEV Audit: Ogólna strategia badania – korygowanie poziomu istotności

DATEV Audit: Ogólna strategia badania – korygowanie poziomu istotności

DATEV Audit: Ogólna strategia badania – ustawienia wielkości próby

DATEV Audit: Ogólna strategia badania – ustawienia wielkości próby

Prezentowany w planie badania poziom istotności cząstkowej zostanie automatycznie skorygowany o określone wcześniej współczynniki i w ten sposób wyliczona zostanie istotność cząstkowa „wykonawcza” – skorygowana o poziom ryzyka.

DATEV Audit: Dokument przewodni – planowanie badania

DATEV Audit: Dokument przewodni – planowanie badania

Dzięki temu użytkownik może w pełni udokumentować proces planowania reakcji na ryzyko, identyfikacji ryzyka i określania jego poziomu, oraz skutków jakie to ryzyko będzie miało dla badania poszczególnych pozycji.

 Autor:

Mateusz Gierulski

Manager ds. Rozwoju Produktu

DATEV.pl