14 listopada 2017
wstępne warunki badania

Proces przyjęcia zlecenia – część 2 / Wstępne warunki badania

Wstępne warunki badania

Następnym etapem niezbędnym do podjęcia się zlecenia jest ustalenie wstępnych warunków badania.

W celu ustalenia, czy wstępne warunki badania występują, biegły rewident:

 • ustala, czy ramowe założenia sprawozdawczości finansowej stosowane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są możliwe do zaakceptowania oraz
 • uzyskuje od kierownictwa zapewnienie, że potwierdza ono i rozumie swoją odpowiedzialność za:
 • sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej i za ich rzetelną prezentację,
 • taką kontrolę wewnętrzną, którą kierownictwo uznaje za nieodzowną dla umożliwienia sporządzenia sprawozdań finansowych nie zawierających istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem
 • zapewnienie biegłemu rewidentowi: dostępu do wszystkich informacji, takich jak zapisy, dokumenty oraz inne sprawy, co do których kierownictwo jest świadome, że mają znaczenie dla sporządzania sprawozdań finansowych, dodatkowych informacji, o które biegły rewident może na potrzeby badania poprosić kierownictwo oraz nieograniczonego kontaktu z osobami wewnątrz jednostki, od których uzyskanie dowodów badania jest, zdaniem biegłego rewidenta, konieczne.

Ograniczenie zakresu badania przed przyjęciem zlecenia badania może wystąpić w przypadku, gdy kierownictwo jednostki lub osoby sprawujące nadzór nad nią nakładają ograniczenie dotyczące zakresu badania w taki sposób, który zdaniem biegłego rewidenta, doprowadzi do odstąpienia od wyrażenia opinii o sprawozdaniach finansowych.

W takich przypadkach biegły rewident nie przyjmuje zlecenia badania, chyba że wymaga tego od niego prawo lub inne regulacje.

Innymi okolicznościami wpływającymi na nieprzyjęcie zlecenia może być stwierdzenie, że przyjęte przez jednostkę ramowe założenia sprawozdawczości finansowej, nie są możliwe do zaakceptowania.

warunki przyjęcia zlecenia

 Uzgodnienie warunków zlecenia

Biegły rewident uzgadnia warunki zlecenia badania z kierownictwem jednostki lub osobami sprawującymi nadzór nad nią. Uzgodnione warunki zlecenia badania powinny być udokumentowane w postaci umowy zlecenia badania lub innej formie pisemnego porozumienia.

Zakres uzgodnionych warunków zlecenia powinien obejmować:

 • cel i zakres badania sprawozdań finansowych,
 • odpowiedzialność biegłego rewidenta,
 • odpowiedzialność kierownictwa,
 • wskazanie mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej stosowanych zastosowanych podczas sporządzania sprawozdania finansowego oraz
 • informację o formie i treści opinii i raportu biegłego rewidenta,
 • stwierdzenie, że mogą wystąpić okoliczności sprawiające, że sprawozdanie będzie się różnić od oczekiwanej formy i treści.

Jeśli prawo lub regulacje odpowiednio szczegółowo określają warunki zlecenia badania, biegły rewident nie musi zamieszczać ich w umowie lub innym pisemnym porozumieniu, z wyjątkiem informacji o zastosowanych przepisach prawa i regulacjach i potwierdzenia kierownictwa odpowiedzialności zgodnie z zapisami paragrafu 6(b) MSB 210.

Forma i treść umowy zlecenia badania może być różna w zależności od danej jednostki. Informacje zawarte w umowie opisujące odpowiedzialność biegłego rewidenta mogą opiera się na zapisach MSB 200 paragraf 6 i 10

W umowie zlecenia badania może znaleźć się również:

 • szczegółowe omówienie zakresu badania, łącznie z powołaniem odpowiednich przepisów prawa, regulacji, MSB oraz etycznych lub innego rodzaju oświadczeń wydanych przez organizacje zawodowe, do których należy biegły rewident,
 • formy wszelkich innych komunikatów na temat wyników zlecenia badania,
 • nieodłącznego ograniczenia badania połączone z nieodłącznymi ograniczeniami kontroli wewnętrznej,
 • ustalenia związane z planowaniem i przeprowadzeniem badania, w tym skład zespołu wykonującego badanie,
 • oczekiwanie odnośnie dostarczenia przez kierownictwo pisemnych oświadczeń,
 • zgoda kierownictwa na udostępnienie biegłemu rewidentowi wstępnej wersji sprawozdań finansowych i innych informacji uzupełniających w odpowiednim czasie w celu umożliwienia biegłemu rewidentowi zakończenia badania w zaproponowanym terminie,
 • zgoda kierownictwa na poinformowanie biegłego rewidenta o faktach mogących wpływać na sprawozdania finansowe, o których kierownictwo dowiedziało się w okresie pomiędzy datą sprawozdania biegłego rewidenta a datą udostępnienia sprawozdań finansowych,
 • zasady sposobu wyliczenia wynagrodzenia oraz ustalenia dotyczące fakturowania usługi,
 • prośby do kierownictwa o potwierdzenie, że otrzymało umowę zlecenia badania i zgodziło się na przedstawione w niej warunki.
 • ustalenia dotyczące zaangażowania innych biegłych rewidentów oraz ekspertów do niektórych prac związanych z badaniem,
 • ustalenia dotyczące zaangażowania do badania audytorów wewnętrznych oraz innych pracowników jednostki,
 • nawiązanie kontaktu z poprzednim biegłym rewidentem, o ile był powołany, w przypadku podjęcia się badania po raz pierwszy,
 • jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności biegłego rewidenta, jeżeli mogą wystąpić,
 • nawiązanie do wszelkich dalszych uzgodnień między biegłym rewidentem a jednostką,
 • obowiązki dostarczenia dokumentacji badania stronom trzecim.

przyjęcie zlecenia decyzja

Wnioski

Przeprowadzenie procedur przyjęcia zlecenia przez biegłego rewidenta umożliwi podjęcie prawidłowej decyzji, czy podjąć się zlecenia, czy może zrezygnować z jego realizacji. Błędna decyzja może prowadzić np. do utraty reputacji biegłego rewidenta, utraty reputacji firmy audytorskiej, procesów sądowych, negatywnych konsekwencji kontroli ustawowych, strat finansowych, utraty płynności.

Autor
Justyna Beata Zakrzewska
Biegły rewident, ACCA Member
Prezes Zarządu Account Sp. z o. o.