1 lipca 2017
późniejsze zdarzenia w badaniu sprawozdań

Późniejsze zdarzenia – badanie zdarzeń występujących po dacie sprawozdania finansowego

Jak rozumieć pojęcie późniejszych zdarzeń?

Późniejsze zdarzenia – zdarzenia następujące między datą sprawozdań finansowych a datą sprawozdania biegłego rewidenta oraz fakty, o których biegły rewident dowiedział się po dacie sprawozdania biegłego rewidenta.

Badanie zdarzeń występujących po dacie sprawozdania finansowego jest bardzo trudne ze względu na to, ze często nie są jeszcze ujęte w sprawozdaniu finansowym więc trudniej je zidentyfikować. Biegły rewident ma powinien uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody badania dla potwierdzenia rozpoznania zdarzeń, jakie nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym, a dniem zakończenia badania, które mogą wymagać skorygowania danych sprawozdania finansowego, względnie ujawnienia określonych informacji.

Typy zdarzeń

Zgodnie z KSRF nr 1, pkt. 48 można rozróżnić dwa typy tych zdarzeń:

  • zdarzenia, które dostarczają nowych informacji o stanie istniejącym na dzień bilansowy (Typ a),
  • zdarzenia, które wskazujące na zmiany, jakie nastąpiły po dniu bilansowym (Typ b).

Wpływ późniejszych zdarzeń na sprawozdanie finansowe

Biegły rewident powinien przeprowadzić takie procedury badania, które pozwolą na zebranie odpowiednich i właściwych dowodów badania na potwierdzenie, że wszystkie zdarzenia jakie nastąpiły pomiędzy datą sprawozdania finansowego a datą wydania opinii i raportu zostały zidentyfikowane i przeanalizowane ze względu na wpływ na sprawozdanie finansowe.

Procedury

MSRF 560 opisuje możliwe do wykonania procedury badania, takie jak zapytania, zapoznanie się z protokołami posiedzeń kierownictwa, organów nadzorczych i właścicieli, śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi.[2] Pozwoli to ocenić, które ze zdarzeń w zależności od ich typu mają wpływ na aktywa i pasywa sprawozdania finansowego (typ a) a które wymagają tylko ujawnienia w informacji dodatkowej (typ b).

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy biegły rewident dowie się o zdarzeniach istotnych dla sprawozdania finansowego po wydaniu opinii i raportu a przed datą ich udostępnienia. Biegły rewident powinien omówić to zagadnienie z kierownictwem i ustalić czy ma ono wpływ na sprawozdanie finansowe. W takim przypadku przeprowadza dodatkowe procedury badania obejmujące okres od daty wydania opinii i raportu do dnia wydania poprawki w opinii i raporcie lub wydania nowej opinii i raportu.[3]

Informacje o zdarzeniach jakie zaistniały po udostępnieniu sprawozdania finansowego użytkownikom, też powodują wykonanie wyżej opisanych procedur, ale dodatkowo zmieniona lub nowa opinia i raport muszą być podjęte niezbędne działania w celu zapewnienia, aby każdy kto otrzymał poprzednie sprawozdanie finansowe, został poinformowany o zmianie.

[1]MSRF 560 par. 5e.

[2]Por. MSRF 560 par. 6-8 i par. A6 – A10.

[3]MSRF 560, par. 11–13 i par. A11-A16.

[4]MSRF 560 par. 14-17 i par. A17-18.