28 lutego 2020

Szkolenie: „Komunikacja między polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu” / [UWAGA: ZMIANA TERMINU]

Pragnąc pomóc Państwu w zniwelowaniu nieporozumień pomiędzy polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu, DATEV.pl we współpracy z AHK organizuje szkolenie z różnic i podobieństw między polskim i niemieckim systemem rachunkowości. Serdecznie zapraszamy na szkolenie!

TYTUŁ SZKOLENIA

Komunikacja między polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu. Różnice i podobieństwa w systemach rachunkowości – szkolenie merytoryczno-językowe.

DLA KOGO

Przedsiębiorstwa posiadające spółki zależne lub oddziały w Niemczech.

PRELEGENT

Marcin Grześkowiak

PROGRAM SZKOLENIA

1. Polskie i niemieckie zasady rachunkowości – porównanie ze szczególnym wskazaniem na różnice
2. Części składowe niemieckiego sprawozdania finansowego jednostki
3. Struktura i poszczególne pozycje niemieckiego bilansu, rachunek zysków i strat, porównanie z polskimi odpowiednikami – kwestie językowe oraz merytoryczne

a) majątek trwały (wartości niematerialne, majątek rzeczowy, majątek finansowy)
– zasady wyceny składników majątkowych
– metody amortyzacji
– aktualizacja wartości

b) majątek obrotowy (zapasy, należności, papiery wartościowe)
– zasady wyceny składników majątkowych
– aktualizacja wartości

c) rozliczenia międzyokresowe
– zasady tworzenia
– rozgraniczenie między rozliczeniami między-okresowymi a rezerwami/zobowiązaniami

d) kapitały własne
– ustrukturyzowanie pozycji kapitału własnego w bilansach obu krajów
– nieekwiwalentość pojęć Kapitalrücklage i Gewinnrücklage w stosunku do pojęć kapitał rezerwowy i zapasowy

e) rezerwy i zobowiązania
– odmienna typologia rezerw w obu krajach
– kazus rezerw na grożące straty z transakcji

f) struktura przychodów i kosztów
– moment wykazywania przychodu i kosztu
– wykazywanie zysków z kontraktów długoterminowych
– ujmowanie umów leasingowych

4. Plany kont
a) porównanie niemieckiego planu kont SKR 04 z planami kont popularnymi w Polsce
b) przyporządkowanie poszczególnych kont polskich do ich niemieckich ekwiwalentów

TERMIN I MIEJSCE

  • Termin: 28.04.2020 [UWAGA: zmiana terminu. Wkrótce podamy nowy termin szkolenia]
  • Godziny: 10:00-17:00 (w tym przerwy kawowe i lunch)
  • Język spotkania: polski
  • Miejsce: szkolenie online
  • Kontakt: +48 22 53 10 500, info@ahk.pl

ZGŁOSZENIA

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA