5 lutego 2019
raportowanie finansowe bwa

BWA – definicja i historia powstania

Raport BWA  to zestawienie prezentujące dane finansowe w określonym formacie. Ściślej mówiąc BWA stanowi przejrzystą prezentację zagregowanych danych finansowych dla dowolnego okresu.

BWA

Rys. 1: Przepływ informacji od rejestracji dokumentu do BWA

Na (→ rys. 1) przedstawiony jest schematycznie przepływ informacji od rejestracji dokumentu poprzez poszczególne czynności księgowe aż do wygenerowania raportu BWA. Dokumenty rejestrowane są w systemie księgowym przy pomocy dekretów księgowych. Na podstawie schematów księgowania następuje automatyczna ewidencja zdarzeń gospodarczych na właściwych kontach. Informacje te są dostępne przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego oraz zestawienia obrotów i sald. Właśnie na podstawie zestawienia obrotów i sald tworzony jest raport BWA.

Zestawienie obrotów i sald zawiera wszystkie konta z danego okresu, na których były dokonywane księgowania i w związku z tym stanowi punkt wyjścia dla sporządzenia raportu BWA.

Raport BWA można także określić jako śródroczny rachunek zysków i strat sporządzony wyłącznie pod kątem oceny kondycji ekonomcznej przedsiębiorstwa bez zachowania struktury wymaganej przepisami § 275 [niemieckiego] kodeksu handlowego (HGB).

Raport BWA w zależności od jego adresata i celów może być sporządzony przy uwzględnieniu różnych zasad lub kryteriów. Z reguły obejmuje on jednak kilka elementów składowych. W skład raportu DATEV BWA wchodzi między innymi rachunek zysków i strat za wskazany okres oraz tworzony narastająco bilans jak i wskaźniki oceniające płynność przedsiębiorstwa.

Bieżąca prezentacja rachunku zysków i strat pozwala na kalkulację tymczasowego wyniku dla danego okresu (np. miesiąc lub kwartał), który obliczany jest narastająco w całym roku obrotowym. Bilans narastająco to z kolei informacja na temat zmian poszczególnych pozycji bilansu, niezależnie od sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wskaźniki płynności określają zdolność płatniczą przedsiębiorstwa.

Historia powstania BWA

W latach 60-tych DATEV opublikował pierwsze zestawienie prezentujące dane finansowe w formacie określonym jako DATEV BWA-Form 01. Od tego czasu raport DATEV BWA należy do najważniejszych instrumentów wspomagających decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz odgrywa także istotną rolę przy przedstawianiu sytuacji ekonomicznej w instytucjach kredytowych zgodnie z § 18 [niemieckiej] ustawy kredytowej (KWG). Format DATEV BWA-Form 01 ze względu na swój uniwersalny charakter jest do dzisiaj najczęściej stosowanym wzorcem do tego typu analiz, gdyż niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa zapewnia przejrzystą prezentację danych finansowych.

BWA

Raport DATEV BWA-Form 01 umożliwia przeprowadzenie analizy wartości liczbowych wyłącznie pod kątem kryteriów ekonomicznych. W przypadku konieczności przeprowadzenia analizy pod kątem specyficznych kryteriów branżowych lub przy uwzględnieniu specyfiki formy przedsiębiorstwa firma DATEV oferuje kolejne wersje raportu BWA, np. BWA dla branży hotelowej i restauracyjnej, BWA przychodów i rozchodów oraz inne. O wyborze właściwej w danym przypadku wersji musi zdecydować przedsiębiorca w uzgodnieniu ze swoim doradcą podatkowym. Merytoryczna dyskusja pozwoli na omówienie i ustalenia właściwych wymagań w stosunku do raportu BWA i wybranie odpowiedniej wersji.

Niezależnie od wybranej wersji raportu BWA należy koniecznie podkreślić, że o wartości merytorycznej raportu BWA decyduje jakość prowadzenia ksiąg rachunkowych  w przedsiębiorstwie. Raport BWA nie może zawierać większej ilości informacji od tej, którą zawierają księgi rachunkowe przedsiębiorstwa. Poza właściwym przyporządkowaniem danych do odpowiednich kont i poprawnym księgowaniem dotyczy to również wymienionych poniżej aspektów:

  • równomiernego rozłożenia odpisów amortyzacyjnych w ciągu,
  • okresowej wyceny produkcji w toku oraz produktów gotowych
  • prawidłowego przypisania kosztów do okresów.

Jedynie przy spełnieniu powyższych kryteriów raport BWA prawidłowo odzwierciedla rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa. Należy także podkreślić, że raport BWA niezależnie od wybranej wersji sporządzony jest zawsze na koniec zamkniętego okresu, czyli z reguły na koniec miesiąca lub kwartału. Księgowania, które pojawiają się na etapie sporządzania sprawozdania finansowego z oczywistych przyczyn nie są uwzględniane w raporcie BWA.

Dotyczy to przykładowo:

  • tworzenia rezerw lub
  • wyceny poszczególnych pozycji bilansowych.

W zależności od celu w jakim sporządzany jest raport BWA może być konieczne wprowadzanie tego typu księgować w ciągu roku obrotowego, tak aby znalazły odzwierciedlenie w raporcie – tego typu wymogi często stawiane są przez banki lub przez udziałowców jednostki.  Decyzja, czy wycena bądź księgowania na potrzeby sprawozdania finansowego powinny rejestrowane także w trakcie roku powinna być podjęta przez doradcę podatkowego.

Niniejszy artykuł jest jedną z części CYKLU artykułów o tematyce BWA. W kolejnym artykule znajdą Państwo odpowiedź na pytanie: Komu potrzebna jest ocena BWA?

Przykładowy raport BWA