29 listopada 2018
Badanie sprawozdań finansowych wg MSB w 7 krokach – 6. Weryfikacja i kontrola jakości zlecenia

Badanie wg MSB w 7 krokach – 6. Weryfikacja i kontrola jakości zlecenia

Ten wpis jest szóstym z cyklu 7 artykułów na temat badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSB, przy wykorzystaniu programu DATEV Audit. Pozostałe 5 kroków z tego cyklu mogą Państwo znaleźć na końcu niniejszego artykułu.

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WG MSB

KROK 6. WERYFIKACJA I KONTROLA JAKOŚCI ZLECENIA

Jednym z ostatnich elementów dokumentowania badania sprawozdań finansowych jest proces weryfikacji zlecenia, który może być opisany w postaci komentarza na karcie dokumentu przewodniego. Sposób ten ma bardzo ogólny charakter i powinien być stosowany głównie dla małych kancelarii. Dla większych podmiotów zaleca się przeprowadzenie procesu w sposób szczegółowy, określając status weryfikacji na poziomie każdego pytania. Wówczas z menu kontekstowego (uruchamianego prawym przyciskiem myszy na pytaniu) należy wybrać pozycję „Weryfikacja badania”. Spowoduje to oznaczenie danego pytania symbolem kluczyka. Istnieje także możliwość grupowego zaznaczenia statusu weryfikacji, w przypadku, gdy udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania w danym dokumencie lub danej sekcji. Wówczas wyboru pozycji „Weryfikacja badania” należy dokonać nie z poziomu pytania, ale tytułu nadrzędnego (wyróżnionego kolorem niebieskim). Pojawi się okno zawierające listę wszystkich pytań podrzędnych z możliwością zbiorczego zaznaczenia ich statusu.

Poznanie badanej jednostki i jej otoczenia

Informacja o terminie weryfikacji oraz osobie, która ją przeprowadziła jest automatycznie zapisywana przy każdym pytaniu. Można ją odczytać wybierając lewym przyciskiem myszki ikonkę notatnika przy danym pytaniu, wywołując tym samym historię jego edycji.

MSB 220 oczekuje od firmy audytorskiej odpowiedzialności za procedury kontroli jakości badania sprawozdań finansowych, określając, że za systemy kontroli jakości, zasady i procedury odpowiada firma. W myśl niniejszego standardu firma ma obowiązek ustanowienia i utrzymywania systemu kontroli jakości, który zapewni jej wystarczającą pewność, że:

 • firma i jej personel przestrzegają zawodowych standardów oraz obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych oraz

 • sprawozdania wydane przez firmę lub przez partnera odpowiedzialnego za badanie są odpowiednie w danych okolicznościach.

W kontekście systemu kontroli jakości firmy, zespół wykonujący badanie jest odpowiedzialny za wdrożenie procedur kontroli jakości mających zastosowanie do zleceń badania oraz dostarczenie firmie odpowiednich informacji, aby umożliwić działanie tej części systemu kontroli jakości firmy, która dotyczy niezależności.

Kontrola jakości wykonania zlecenia badania to proces mający na celu przeprowadzenie, w dniu lub przed datą sprawozdania biegłego rewidenta, obiektywnej oceny znaczących osądów oraz wniosków, które zespół wykonujący badanie sformułował podczas sporzadzania sprawozdania biegłego rewidenta. Proces kontroli jakości wykonania zlecenia badania dotyczy tylko badań sprawozdań finansowych jednostek notowanych na giełdzie papierów wartościowych oraz innych zleceń badania, o ile występują, w związku z którymi firma stwierdziła konieczność przeprowadzenia kontroli jakości wykonania zlecenia badania.

Jeżeli przeprowadzenie kontroli jakości zlecenia zostanie uznane za konieczne, proces ten należy udokumentować za pomocą karty roboczej „5489 – Kontrola jakości zlecenia”.

W pierwszym kroku należy potwierdzić fakt wyboru odpowiedniej osoby przeprowadzającej kontrolę jakości wykonania zlecenia badania, którą, zgodnie z MSB 220, może być:

 • partner,

 • inna osoba z firmy,

 • odpowiednio wykwalifikowana osoba spoza firmy,

 • zespół złożony z takich osób, z których żadna nie jest członkiem zespołu wykonującego badanie, posiadających wystarczające i odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do przeprowadzenia obiektywnej oceny znaczących osądów oraz wniosków sformułowanych przez zespół wykonujący badanie podczas sporządzania sprawozdania biegłego rewidenta.

Kolejnym elementem jest dokonanie oceny przez kontrolującego znaczących osądów wydanych przez zespół wykonujący badanie oraz wniosków wyciągniętych podczas sporządzania sprawozdania biegłego rewidenta. Ocena ta obejmuje:

 • dyskusję na temat znaczących spraw z partnerem odpowiedzialnym za badanie,

 • przegląd sprawozdań finansowych i zaproponowanego sprawozdania biegłego rewidenta,

 • przegląd wybranej dokumentacji badania dotyczącej znaczących osądów dokonanych przez zespół wykonujący badanie i sformułowanych przez niego wniosków,

 • ocenę wniosków sformułowanych podczas sporządzania sprawozdania biegłego rewidenta i rozważenie, czy zaproponowane sprawozdanie biegłego rewidenta jest odpowiednie.

Do powyższych zagadnień należy odnieść się w postaci komentarza lub załączyć odpowiednie materiały.

Ostatnim elementem karty kontroli jakości zlecenia jest opis przeprowadzonych procedur. Elementy te można wymienić w postaci komentarza, analogicznie jak w przypadku innych pytań, jednak znacznie lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie w postaci załącznika instrukcji kontroli jakości, przygotowanej przez jednostkę, zgodnie z wymogami MSKJ 1, która powinna składać się z zasad i procedur dotyczących następujących elementów:

 • obowiązków kierownictwa związanych z zapewnianiem jakości w firmie,

 • odpowiednich wymogów etycznych,

 • przyjmowania zleceń i kontynuacji współpracy z klientem oraz szczególnych zleceń,

 • zasobów ludzkich,

 • przeprowadzenia zlecenia,

 • nadzorowania.

Dokument instrukcji kontroli jakości może zostać przygotowany w oparciu o przykład przedstawiony w publikacji „Przewodnik wdrażania kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich”, wydanej przez IFAC i dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej PIBR pod adresem:

https://www.pibr.org.pl/static/items/publishing/Przewodnik-IFAC-wdrazanie-kontroli-jakosci-w-malych-i-srednich-firmach-audytorskich.pdf

 

Autor:
Dariusz Dominiak
Product Manager
DATEV.pl

 

 

Przeczytaj także:

 1. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 1 – Czynności wstępne
 2. Badanie sprawozdań finnsowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 2 – Planowanie badania
 3. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 3 – Szacowanie ryzyka
 4. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 4 – Reakcja na ryzyko
 5. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 5 – Badanie zasadnicze