3 września 2018

Badanie zgodnie z MSB w 7 krokach – Krok 5. Badanie zasadnicze

Ten wpis jest piątym z cyklu 7 artykułów na temat badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSB, przy wykorzystaniu programu DATEV Audit. Pozostałe 4 kroki z tego cyklu mogą Państwo znaleźć na końcu niniejszego artykułu.

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WG MSB

KROK 5. BADANIE ZASADNICZE

Rozpoczynając pracę na karcie roboczej badania zasadniczego, należy określić rzeczywisty czas pracy poszczególnych członków zespołu, co zostanie automatycznie zestawione z czasem planowanym.

Praca z dokumentem możliwa jest w dwóch trybach, zależnie od wcześniejszego wyboru zakresu procedur.

W przypadku pracy z pełnym zakresem procedur, na karcie pojawi się dostęp do testu szczegółowego, w którym liczba pytań jest uzależniona od ryzyka przeoczenia danego obszaru, a także jest automatycznie dostosowywana do zakresu merytorycznego danego zagadnienia, przez co nie ma konieczności opracowania aspektu, który nie wystąpił.

Na karcie pojawia się tabela wiodąca danego obszaru, prezentująca dane w zależności od sposobu ich wprowadzenia – dla pozycji (w przypadku danych ze sprawozdania) lub dla kont (w przypadku danych z zestawienia obrotów i sald). Na tym etapie możliwe jest wprowadzanie korekt do zapisów poprzez zakładkę „Księgowania”. Wartości przeksięgowań są automatycznie uwzględniane w danych finansowych.

Badanie sprawozdań finansowych z DATEV Audit

Badanie obszaru należy rozpocząć od uzgodnienia wartości pozycji bilansowych z kontami na zestawieniu obrotów i sald. Można w tym celu wykorzystać załączony do dokumentacji arkusz kalkulacyjny. W przypadku wprowadzenia danych finansowych z obrotówki, zestawienie to generowane jest automatycznie na poziomie tabeli wiodącej i nie wymaga dodatkowych załączników.

Praca z pełnym zakresem procedur umożliwia dostęp do wszystkich załączników, podłączonych bezpośrednio do pytań testowych. Odwołanie następuje do szablonu wskazanego arkusza, więc konieczne jest jego przeniesienie do akt klienta, aby został wypełniony danymi konkretnego badania.

Zbiór załączników zawiera między innymi arkusz doboru próby, który jako szablon jest dołączony do każdego obszaru.

Badanie sprawozdań finansowych krok po kroku z DATEV Audit

Elementem końcowym karty jest sekcja zawierająca wnioski z badania obszaru, które zostaną automatycznie przeniesione na „Dokument przewodni”.

W przypadku pracy ze skróconym zakresem procedur, na karcie pojawia się jedynie sekcja zawierająca wybrane techniki oraz wnioski z badania, bez dostępu do załączników bezpośrednio z poziomu karty. Opracowanie karty wymaga opisania zastosowanych technik w postaci komentarzy. Wybór tego trybu pracy pozwala na udokumentowanie procesu badania zasadniczego wykonanego poza systemem DATEV Audit, opisując te prace oraz dodając odpowiednie załączniki, a następnie uzupełniając wnioski z badania obszaru, które zostaną automatycznie przeniesione na „Dokument przewodni”.

Badanie zgodnie z MSB z DATEV Audit

Po uzupełnieniu wymaganych informacji z badania wstępnego, należy przejść do weryfikacji procesu inwentaryzacji.

Po zebraniu wniosków ze wszystkich kart badania zasadniczego, można przystąpić do końcowych procedur badania, opisując zakres zmian wartości wyznaczonej istotności, strategii badania, czy zestawienia nieskorygowanych błędów i stwierdzić, zgodnie z MSB 700, czy biegły rewident uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia niezależnie od tego, czy jest ono spowodowane oszustwem lub błędem, uwzględniając jednocześnie:

  • stwierdzenie biegłego rewidenta, czy zgodnie z MSB 330 uzyskano wystarczające i odpowiednie dowody badania.

  • stwierdzenie biegłego rewidenta, czy zgodnie z MSB 450 nieskorygowane zniekształcenia są istotne pojedynczo lub łącznie.

Autor:
Dariusz Dominiak
Product Manager

DATEV.pl

 

Przeczytaj także:

  1. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 1 – Czynności wstępne
  2. Badanie sprawozdań finnsowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 2 – Planowanie badania
  3. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 3 – Szacowanie ryzyka
  4. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 4 – Reakcja na ryzyko