28 sierpnia 2018
Badanie wg MSB w 7 krokach – Krok 4. Reakcja na ryzyko

Badanie wg MSB w 7 krokach – Krok 4. Reakcja na ryzyko

Ten wpis jest czwartym z cyklu 7 artykułów na temat badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSB, przy wykorzystaniu programu DATEV Audit. Poprzednie trzy kroku z tego cyklu mogą Państwo znaleźć na końcu niniejszego artykułu.

BADANIE SPRAWOZDAŃ ZGODNIE Z MSB. KROK 4 – REAKCJA NA RYZYKO

MSB 315 stwierdza, że celem biegłego rewidenta jest rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia. Niezależnie od tego, czy powstało ono na skutek oszustwa czy błędu na poziomie sprawozdań finansowych i stwierdzeń, dzięki poznaniu jednostki i jej otoczenia, w tym kontroli wewnętrznej jednostki, co stanowi podstawę do zaprojektowania i wdrożenia reakcji na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia.

Biegły rewident przeprowadza procedury oceny ryzyka celem uzyskania podstaw do rozpoznania i oceny ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego i stwierdzeń. Same procedury oceny ryzyka nie zapewniają jednak wystarczających i odpowiednich dowodów badania, na których podstawie można by oprzeć opinię z badania, dlatego też, po rozpoznaniu ryzyka istotnego zniekształcenia, należy odpowiednio zaprojektować procedury. Zastosowanie ich pozwoli na uzyskanie odpowiednich dowodów badania dla poszczególnych obszarów.

Każdy obszar, dla którego zostało określone ryzyko istotnego zniekształcenia, zostanie włączony do tabeli prezentującej rzeczowy harmonogram badania. Nie oznacza to jednak, że obszar ten będzie podlegał badaniu, na przykład z uwagi na istotność błahą. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje użytkownik, mając możliwość wyłączenia obszaru z badania, odpowiednio to argumentując i wpisując taką informację w polu komentarza.

W przypadku gdy wybrany obszar nie będzie podlegał badaniu, nie zostaną utworzone dla niego wymagane karty robocze. Jeśli jednak dany obszar został zaklasyfikowany do badania, należy określić dla niego zakres procedur – wersję skróconą lub pełną. W przypadku wyboru pełnego zakresu procedur, na karcie roboczej badania zasadniczego, możliwy będzie dostęp do testu szczegółowego danego obszaru wraz z tabelą wiodącą i załącznikami, natomiast wybór skróconego zakresu procedur, ograniczy opracowanie dokumentu jedynie do wskazanych technik badania, opisanych w postaci komentarza.

Rzeczowy harmonogram badania - DATEV Audit

Dla każdego obszaru włączonego w szczegółowy harmonogram badania, zostaną wyświetlone informacje dotyczące wyznaczonego wcześniej ryzyka oraz poziom istotności cząstkowej dla pozycji, wyliczonej metodą pierwiastkową wraz z wartością skorygowaną o ryzyko istotnego zniekształcenia dla sprawozdania i danego obszaru.

Na tym etapie należy wybrać odpowiednie dla obszaru techniki oraz określić zakres badania wiarygodności, jeśli będzie to wymagane. Wyboru należy dokonać spośród sposobów wymienionych w MSB 330:

 • Inspekcja,

 • Obserwacja,

 • Kierowanie zapytań,

 • Uzyskiwanie potwierdzeń,

 • Ponowne przeliczanie,

 • Ponowne wykonywanie określonych czynności,

 • Procedury analityczne

Po wykonaniu tych czynności, dla każdego z obszarów w „Dokumencie przewodnim” pojawi się odwołanie umożliwiające utworzenie odpowiedniej karty badania zasadniczego.

Oprócz pozycji wskazanych w rzeczowym harmonogramie badania, należy określić także zakres badania pozostałych obszarów, jeżeli został potwierdzony ich udział w planowaniu.

Wyboru należy dokonać spośród obszarów:

 • Podatek dochodowy

 • Zestawienie zmian w kapitale własnym

 • Rachunek przepływów pieniężnych

 • Informacja dodatkowa

 • Sprawozdanie z działalności

 • Zobowiązania warunkowe

 • Zdarzenia po dacie bilansu

 • Kontynuacja działalności

 • Dokumentacja końcowa

 • Instrumenty finansowe

Po dokonaniu selekcji, pojawi się lista wybranych pozostałych obszarów, umożliwiająca utworzenie odpowiednich kart roboczych.

Pozostałe obszary badania - DATEV Audit

Pomimo tego, że badanie zasadnicze dokumentowane będzie na oddzielnych kartach, wszystkie wnioski z opracowania poszczególnych obszarów zostaną automatycznie przeniesione do sekcji wyników „Dokumentu przewodniego”.

Autor:
Dariusz Dominiak
Product Manager

DATEV.pl

 

Przeczytaj także:

 1. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 1 – Czynności wstępne
 2. Badanie sprawozdań finnsowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 2 – Planowanie badania
 3. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 3 – Szacowanie ryzyka