10 kwietnia 2018

Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – Krok 1

Ten wpis jest pierwszym z cyklu 7 artykułów poświęconych praktycznemu podejściu do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z MSB, przy wykorzystaniu programu DATEV Audit.

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  ZGODNIE Z MSB Z DATEV AUDIT

Firma DATEV.pl korzystając z wieloletniego doświadczenia nabytego przy tworzeniu dokumentacji zgodnej z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, włożyła wiele starań, aby przygotować produkt przyjazny użytkownikowi, a jednocześnie w pełni zgodny z obowiązującymi regulacjami. Przyjęta obecnie koncepcja tworzenia dokumentacji, oparta na 7 krokach, pozwala w prosty sposób przeprowadzić wszystkie wymagane czynności audytorskie.

KROK 1. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Cały proces badania jest dokumentowany za pomocą jednej karty roboczej o nazwie „Dokument przewodni”, która prowadzi użytkownika przez kolejne kroki badania, od przyjęcia zlecenia aż do przygotowania sprawozdania.

Prace z dokumentacją rozpoczynamy od czynności wstępnych, czyli przyjęcia zlecenia i określenia wstępnych warunków audytu, informujących między innymi o zakresie zlecenia.

Zgodnie z zapisami w MSKJ 1 oraz MSB 220 od biegłego rewidenta wymaga się, aby przed przyjęciem zlecenia uzyskał informacje, które uzna za niezbędne do podjęcia decyzji o kontynuacji dotychczasowego zlecenia oraz rozważenia przyjęcia nowego. Aby możliwe było podjęcie właściwej decyzji, niezbędne jest przeprowadzenie testu, który swoim zakresem merytorycznym powinien obejmować następujące zagadnienia:

  • niezależność firmy audytorskiej oraz zespołu badającego,
  • zakres kompetencji zespołu badającego,
  • gwarancję przestrzegania zasad etyki przez zespół badający,
  • aspekty związane z uczciwością klienta.

Udokumentowanie tego procesu może zostać przeprowadzone w dowolny sposób. Można zastosować własne arkusze testów, korzystać z wzorca umieszczonego w „Przewodniku MSB – procedury” lub wykorzystać odpowiednią kartę roboczą programu „5410 – Przyjęcie zlecenia”.

Jedynie po zatwierdzeniu przyjęcia zlecenia do realizacji, możliwy jest dostęp do dalszej części dokumentacji. Bezpośrednio po tej czynności wymagane jest uzupełnienie dokumentacji o list intencyjny skierowany do klienta, co w praktyce oznaczać może dodanie do „Dokumentu przewodniego” załącznika zawierającego umowę, która powinna zawierać niezbędne elementy opisujące zakres prac, termin oraz wycenę przyjętego zlecenia.

badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB

Po przyjęciu zlecenia, kolejnym etapem jest wprowadzenie danych, które identyfikują zarówno podmiot badany, jak i audytora.

Informacje te są uzupełniane w sekcji „Dane podstawowe” na karcie roboczej „Dokument przewodni”. Odpowiednie komórki zostały oznaczone dwoma kolorami. Pola w kolorze białym są edytowane bezpośrednio na karcie roboczej. Pola w kolorze szarym – wypełniane automatycznie wartościami pochodzącymi z banku danych podstawowych, który może być uzupełniany w dowolnym momencie badania. Tak funkcjonalność pozwala na lepszą organizację pracy zespołu, ponieważ asystenci mogą być zaangażowani we wprowadzanie danych, bez ingerencji w sam proces badania.

datev audit

Przy wprowadzaniu danych podstawowych należy zwrócić uwagę, aby poprawnie określić, czy badanie jest wykonywane po raz pierwszy, czy stanowi kontynuację poprzednich. Będzie to miało bezpośredni wpływ na dalszy przebieg procesu, pozwalając na utworzenie dodatkowej karty roboczej, opisującej zagadnienia związane z badaniem po raz pierwszy, zgodnie z MSB 510.

Po określeniu wielkości zespołu badającego, „Dokument przewodni” pozwoli przejść do kolejnego kroku jakim jest PLANOWANIE BADANIA. Ale o tym w kolejnym artykule ….

Autor:

Dariusz Dominiak

Product Manager

DATEV.pl