BLOG
EKSPERCKIE TREŚCI DLA
SPÓŁEK POLSKO-NIEMIECKICH
I BIEGŁYCH


SPÓŁKI POLSKO-NIEMIECKIE
BIEGLI REWIDENCI
14 grudnia 2017

Transakcje Łańcuchowe między Polską i Niemcami a VAT

Czym w ogóle jest transakcja łańcuchowa? Art. 7 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług: W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.  Transakcja łańcuchowa charakteryzuje się zatem [...]

7 października 2017
płaca minimalna Niemcy

Płaca minimalna Niemcy

MiLOG to skrót niemieckiej ustawy o płacy minimalnej – Mindestlohngesetz z dnia 11 sierpnia 2014 roku, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2015r. Nałożyła ona obowiązek wypłaty wynagrodzenia brutto nie niższego niż 8,50 euro za godzinę pracy na terenie Niemiec dla wszystkich pełnoletnich pracowników. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość płacy minimalnej w Niemczech została [...]

1 września 2017
skr plan kont

SKR – niemieckie plany kont

Wypracowane przez DATEV eG wzorcowe plany kont w Niemczech stały się obowiązującym standardem dla niemieckich przedsiębiorstw. Nawet podmioty korzystające z innych systemów niż DATEV stosują ten sam schemat. Aby pomóc lepiej zrozumieć specyfikę rachunkowości niemieckiej przygotowaliśmy dla naszych klientów tłumaczenie podstawowych planów kont SKR 03 oraz SKR 04 na język polski i angielski.   Wzory [...]

1 sierpnia 2017
niemieckie plany kont

Raport BWA

Użytkownicy rozwiązań finansowo – księgowych DATEV w Niemczech maja pełny dostęp do rozbudowanego systemu raportowania. Podstawowym raportem pozwalającym ocenić kondycje finansową firmy jest raport BWA. Datev.pl oferuje polskim klientom przygotowanie raportu BWA bazując na danych z polskiego systemu finansowo – księgowego. Przykładowy raport BWA Uwaga: ta zawartość wymaga obsługi języka JavaScript. [...]

18 stycznia 2018
badanie jednostki

Zrozumienie jednostki i identyfikacja ryzyka

Wymagany zakres, w jakim biegły rewident powinien poznać jednostkę i jej środowisko, w tym jej kontrolę wewnętrzną ustala biegły rewident kierując się zawodowym osądem. Głównym zadaniem biegłego rewidenta jest ustalenie, czy poznanie jednostki i środowiska w jakim działa wystarcza do oszacowania ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego oraz zaprojektowania i przeprowadzenia dalszych procedur badania. Rola [...]

11 stycznia 2018
strategia badania

Ogólna strategia badania – planowanie badania i dokumentacja – część 2

W pierwszej części artykułu poruszyliśmy tematykę ogólnej strategii badania. W poniższym tekście skupimy się na planowaniu badania i dokumentacji niezbędnej na tym etapie pracy biegłego rewidenta.   Planowanie badania Planowanie ogólnej strategii badania jest bardziej szczegółowe niż wyznaczanie ogólnej strategii, ponieważ określa rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres procedur badania, które mają być przeprowadzone przez [...]

4 stycznia 2018
ogólna strategia badania

Ogólna strategia badania – cel sporządzania strategii i jej elementy – część 1

Celem publikacji jest przedstawienie wskazówek dotyczących przygotowania ogólnej strategii badania i ogólnego planu badania. Czynności te mają za zadanie umożliwić biegłemu rewidentowi wykonać zlecenie w sposób efektywny oraz ograniczyć ryzyko badania do możliwego do zaakceptowania niskiego poziomu. Czynności planowania, do których zalicza się również opracowanie ogólnej strategii badania są wykonywane w etapie oszacowania ryzyka. Prezentacja [...]

17 grudnia 2017
kontrola jakości

Kontrola jakości w firmie audytorskiej

W powszechnym rozumieniu kontrola jakości (ang. quality control) to celowe działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu utrzymania odpowiedniej jakości dostarczanych przez nie towarów i usług. Ze względu na swoją wagę dla przedsiębiorstwa istotna część odpowiedzialności za kwestie związane z kontrolą jakości spada na naczelne kierownictwo organizacji. Skuteczny system kontroli wewnętrznej ogranicza ryzyko prowadzenia działalności umożliwiając tworzenie [...]

7 grudnia 2017
Kontrola wewnętrzna

Kontrola wewnętrzna w firmie audytorskiej

Kontrola wewnętrzna – potrzeba czy wymóg? Kontrola wewnętrzna jest często postrzegana i traktowana jako wymóg zgodności z przepisami prawa, a nie jako element umożliwiający poprawę działania organizacji. Skuteczna kontrola wewnętrzna może pomóc organizacjom w poprawie ich wydajności poprzez umożliwienie im wykorzystania dodatkowych możliwości i podjęcie wyzwań w sposób bardziej kontrolowany. Dlatego istnieje potrzeba lepszego zrozumienia, [...]

29 listopada 2017
procedury wiarygodności

Procedury wiarygodności w Międzynarodowych Standardach Badania

Definicja i rodzaje procedur wiarygodności Procedury wiarygodności to procedury badania zaprojektowane dla wykrycia istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń. Procedury wiarygodności obejmują: badania szczegółowe oraz analityczne procedury wiarygodności. Badania szczegółowe mogą dotyczyć grup transakcji, sald kont i ujawnień. Badania szczegółowe to procedury zaprojektowane w celu zebrania dowodów, które mają na celu uwiarygodnienie kwot prezentowanych w sprawozdaniach [...]

14 listopada 2017
wstępne warunki badania

Proces przyjęcia zlecenia – część 2 / Wstępne warunki badania

Wstępne warunki badania Następnym etapem niezbędnym do podjęcia się zlecenia jest ustalenie wstępnych warunków badania. W celu ustalenia, czy wstępne warunki badania występują, biegły rewident: ustala, czy ramowe założenia sprawozdawczości finansowej stosowane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są możliwe do zaakceptowania oraz uzyskuje od kierownictwa zapewnienie, że potwierdza ono i rozumie swoją odpowiedzialność za: sporządzenie sprawozdań [...]

6 listopada 2017
ocena zdolności firmy audytorskiej

Proces przyjęcia zlecenia przez firmę audytorską – część 1

Celem opracowania jest zaprezentowanie wskazówek potrzebnych do przeprowadzenia i prawidłowego udokumentowania procedur identyfikacji czynników ryzyka zlecenia niezbędnych do podjęcia decyzji o akceptacji zlecenia. Etapy w procesie przyjęcia zlecenia Podstawowymi czynnościami jakie powinny być wykonane i udokumentowane na etapie akceptacji zlecenia są: wyliczenie czynników ryzyka zlecenia, udokumentowanie niezależności, odstąpienie od wykonania zlecenia lub podpisanie umowy z [...]

30 października 2017

SZACOWANIE ISTOTNOŚCI – część 2

W ostatnim artykule poruszyliśmy temat istotności w badaniu sprawozdań finansowych. Poniższy tekst jest kontynuacją i uszczegółowieniem tematu ustalania istotności zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. WYMAGANE POZIOMY ISTOTNOŚCI Międzynarodowe Standardy Badania każą biegłemu rewidentowi dokonywać osądu dotyczącego wielkości i charakteru nieprawidłowości, które będą rozpatrywane jako istotne. Obejmuje to ustalenie poziomu istotności dla: sprawozdania finansowego jako całości (istotność [...]

15 października 2017
szacowanie istotności

SZACOWANIE ISTOTNOŚCI – część 1

Celem opracowania jest przedstawienie, co stanowi istotną nieprawidłowość oraz co powinni brać pod uwagę biegli rewidenci, rozważając kwestie istotności. DEFINICJA ISTOTNOŚCI Definicja istotności w MSB zawarta jest w MSB 320 o następującej treści: „informacje są istotne, jeżeli ich ominięcie lub błędne przedstawienie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Istotność [...]

16 sierpnia 2017
badanie_sparwozdania_po_raz_pierwszy

Badanie po raz pierwszy sprawozdania finansowego jednostki

Badając sprawozdanie finansowe należy pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania poprzez zastosowanie odpowiednich procedur szczególnych problemów dotyczących między innymi badania po raz pierwszy sprawozdania finansowego jednostki. Sprawozdanie wolne od błędów i istotnych zniekształceń Zgodnie z KSRF nr 1, pkt. 41 biegły rewident badając sprawozdanie finansowe po raz pierwszy, powinien upewnić się, że nie zawiera on [...]

1 sierpnia 2017
korzystanie z pracy eksperta biegłego rewidenta

Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta

Powody dla powołania eksperta Biegły rewident w trakcie badania sprawozdania finansowego ze względu na istotne zagadnienia wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z dziedziny innej niż rachunkowość i rewizja finansowa może skorzystać z wyników pracy powołanego przez siebie eksperta w celu uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów. W zależności od tego, czy ekspert powołany przez biegłego rewidenta [...]

17 lipca 2017
badanie zobowiązań warunkowych

Badanie zobowiązań warunkowych i wartości szacunkowych

Badając sprawozdanie finansowe należy pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania poprzez zastosowanie odpowiednich procedur szczególnych problemów dotyczących między innymi badania zobowiązań warunkowych i wartości szacunkowych.  W Krajowym Standardzie Rewizji Finansowej nr 1 zostały omówione zagadnienia w sposób pozwalający na opracowanie odpowiednich procedur badania, które pozwolą na prawidłowe zbadanie powyższych obszarów. Pozwoli to na sformułowaniu [...]

1 lipca 2017
późniejsze zdarzenia w badaniu sprawozdań

Późniejsze zdarzenia – badanie zdarzeń występujących po dacie sprawozdania finansowego

Jak rozumieć pojęcie późniejszych zdarzeń? Późniejsze zdarzenia – zdarzenia następujące między datą sprawozdań finansowych a datą sprawozdania biegłego rewidenta oraz fakty, o których biegły rewident dowiedział się po dacie sprawozdania biegłego rewidenta. Badanie zdarzeń występujących po dacie sprawozdania finansowego jest bardzo trudne ze względu na to, ze często nie są jeszcze ujęte w sprawozdaniu finansowym [...]

2 czerwca 2017
zakończenie badania

Zakończenie badania sprawozdania finansowego

Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych procedur badania należy ocenić wyniki. Biegły rewident projektuje i przeprowadza na zakończenie badania procedury analityczne, które mają mu pomóc w sformułowaniu ogólnego [...]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z serwisu. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close